Chi Phí Cho Một Nhà Máy Khai Thác Sỏi đã Sử Dụng Máy